Ch繳ng t繫i hay nh廕要 が廙θ c璽u h廙i v廙 c獺ch b廕υ qu廕τ v h璽m n籀ng croissant khi kh繫ng k廙p d羅ng h廕篙 b獺nh trong ngy. Trが廙c h廕篙, c廕吵 n籀i r廕彫g, tがヾng t廙 nhが c獺c lo廕【 b獺nh m穫, croissant s廕 c觼 i r廕另 nhanh v kh繫ng c籀 phがヾng ph獺p h璽m n籀ng no mang が廙θ ch廕另 lが廙τg v廙 hがヾng v廙 v k廕篙 c廕只 c廙吧 chi廕盧 b獺nh m廙i ra l簷 quay tr廙 l廕【 が廙θ

Tuy nhi礙n, n廕簑 th礙m vo i廙m c廙ng c廙吧 s廙 ti廙n l廙ξ khi c籀 s廕登 b獺nh trong t廙 l廕》h, h璽m n籀ng v d羅ng k癡m m廙t t獺ch cappuccino n籀ng th穫 qu廕 th廙帷 l m廙t b廙畝 s獺ng kh繫ng t廙i. 

廙i v廙i croissant 瓊 nが廙ng s廕登, b廕》 c籀 th廙 cho vo t繳i zip ho廕搾 h廙p k穩n 廙 vo ngn m獺t t廙 l廕》h l繳c b獺nh cng m廙i cng t廙t. Ch繳ng t繫i khuy廕積 kh穩ch th廙i gian tr廙 b獺nh n礙n trong v簷ng t廙i a 3-4 ngy.

B廕》 c籀 th廙 h璽m n籀ng b獺nh b廕彫g t廕另 c廕 c獺c lo廕【 l簷 s廕登 c籀 thu廕要 ti廙n cho m穫nh nh廕另: l簷 nが廙ng, toaster, l簷 vi s籀ng, n廙i chi礙n kh繫ng d廕吟 Trong 籀 l簷 nが廙ng s廕 cho k廕篙 qu廕 t廙t nh廕另. Ngが廙θ l廕【 l簷 vi s籀ng tuy ti廕篙 ki廙m th廙i gian nhがng c觼ng s廕 lm 廕τh hが廙ng 廕積 k廕篙 c廕只 b獺nh nhi廙u nh廕另.

  • L簷 nが廙ng: l廕句 b獺nh ra kh廙i t廙 l廕》h trが廙c 10-15p, trong th廙i gian 籀 lm n籀ng l簷 廙 nhi廙t 廙 150-160oC, sau 籀 nが廙ng b獺nh trong 8-10p. N廕簑 b廕》 th穩ch k廕篙 c廕只 m廙m m廕【, 穩t flaky hヾn th穫 c籀 th廙 b廙c b獺nh trong gi廕句 b廕︷ trong 5-6p 廕吟 sau 籀 m廙 gi廕句 v nが廙ng cho 廕積 khi h廕篙 th廙i gian.
  • N廙i chi礙n kh繫ng d廕吟: nが廙ng 廙 nhi廙t 150oC trong kho廕τg 3-5 ph繳t. Trが廙c khi nが廙ng c籀 th廙 x廙t nが廙c l礙n b獺nh 廙 t廕︽ 廙 廕姓.

Lがu 羸:

Th廙i gian l y廕簑 t廙 quan tr廙ng, overheat s廕 lm chi廕盧 b獺nh c觼 (v廙n 瓊 m廕另 廙 廕姓) s廕 tr廙 n礙n kh繫 c廙姊g.

B廕》 c廕吵 lm quen v hi廙u l簷 c廙吧 m穫nh 廙 t穫m ra nhi廙t 廙 th穩ch h廙φ. M廙i chi廕盧 l簷 廙u kh獺c nhau, 廙ng th廙i croissant 廙 m廙i nヾi c觼ng s廕 が廙θ lm t廙 nh廙疸g c繫ng th廙妾 kh獺c nhau, ch廙奄 lが廙τg bヾ v 廙 廕姓 kh獺c nhau. Do 籀, phがヾng ph獺p hi廙u qu廕 th廙帷 s廙 mang t穩nh c獺 nh璽n.

Hi v廙ng nh廙疸g chia s廕 nh廙 tr礙n s廕 h廙真 穩ch v廙i b廕》. 

返♀ 恫攻 返拎拎攻 拎

Add Comment